Ga direct naar de inhoud.

Wethouderschap

Tussen 1 februari 2009 en 1 februari 2017 was ik wethouder in de gemeente Westland (www.gemeentewestland.nl), met meer dan 100.000 inwoners de 26e gemeente van Nederland. Westland is in 2004 ontstaan na een fusie van vijf tuinbouwgemeenten. De Greenport Westland staat wereldwijd bekend als het innovatieve en duurzame centrum van de glastuinbouw. Voordat ik voor het openbaar bestuur koos was ik bijna 15 jaar lang actief als ondernemer, als bestuurder en als discussieleider van debatten en congressen.

Tijdens mijn wethouderschap ben ik verantwoordelijk geweest voor diverse portefeuilles zoals; Ruimtelijke ordening, Bouwen & wonen, Volkshuisvesting, Arbeidsmigratie, Personeel & organisatie, ICT & facilitaire Zaken, Communicatie & dienstverlening, Kust, Toerisme & recreatie, Cultuur & historisch erfgoed, Inrichting & beheer openbare ruimte, Milieubeleid & vergunningverlening en Externe positionering & vestigingsklimaat (= Gebiedsmarketing, Internationalisering, Public Affairs en Acquisitie nieuwe bedrijven).

Zonder ervaring in de gemeenteraad voelde het eerste jaar van mijn wethouderschap onwennig. Na succesvolle gemeenteraadsverkiezingen in 2010 bleef ik wethouder en kwamen ook de politieke resultaten. We ontdekten dat er bedrijven waren die gebruikt maakten van schijnconstructies bij de verloning van arbeidsmigranten. Hierdoor konden arbeidsmigranten goedkoper werken waardoor er sprake was van valse concurrentie voor Nederlanders op de arbeidsmarkt. Na ons signaal in de media stelden kamerleden vragen aan de minister van Sociale Zaken en werd de Wet Aanpak Schijnconstructies opgesteld en aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer!

Van november 2011 tot februari 2017 was ik bestuurslid van de landelijke Wethoudersvereniging (www.wethoudersvereniging.nl). Vanaf juli 2014 was ik hiervan ook de bestuursvoorzitter. De wethoudersvereniging is de beroepsvereniging van wethouders die zich inzet voor professionalisering van het vak, belangenbehartiging, trainingen, intervisie en netwerkgelegenheden voor (oud-) wethouders. Ook was ik lid van het bestuur van www.vng.nl, lid van de Raad van Advies van www.nvvb.nl en lid van de Raad van Toezicht van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen die werd opgericht door de www.olon.nl / www.stichtingnlpo.nl.

Tijdens mijn wethouderschap heb ik veel zaken kunnen bereiken en in gang kunnen zetten zoals:

 • Woonvisie met uitvoeringsprogramma (7500 huizen tot 2030) unaniem vastgesteld door de gemeenteraad.
 • Prestatieafspraken getekend met woningcorporaties en huurdersvereniging.
 • Afspraken over de bouw van 1500 sociale huurwoningen.
 • Realisatie enkele vernieuwende startersprojecten zoals Kluswoningen in een voormalig schoolgebouw en Begeleid Collectief Particulier Opdrachtgeverschap met erfpacht (Je eigen huis bouw je zelf!).
 • Oprichting CultuurWeb als Centrum voor de Kunsten nieuwe stijl met cultuureducatie voor jongeren!
 • Verzelfstandiging theater De Naald; Ruimte voor cultureel ondernemerschap!
 • Grondige renovatie, modernisering en digitalisering Streekmuseum; Geef historie toekomst!
 • Oprichting Centrum voor de Beeldende Kunst en creatieve broedplaats voor jonge zzp-ers; de Kunstgarage!
 • Afvloeien 110 FTE uit de ambtelijke organisatie zonder gedwongen ontslagen, met transitie naar de ‘regisserende gemeente’ en mobiliteitsprogramma personeel (de talentencoach).
 • Digitaliseren van de dienstverlening, inclusief introductie Klant Contact Centrum, nieuwe website en 1 centraal telefoonnummer 140174. Herontwerp van veel werkprocessen, deregulering, invoeren accountmanagement en invoeren nieuw aanbestedingsbeleid.
 • Landelijk voortrekker van aanpak en maatwerkinschrijving van Oost-Europese arbeidsmigranten in de Gemeentelijke Basis Administratie. Door inschrijving krijgen we inzicht en betalen arbeidsmigranten mee aan lokale belastingen en wordt duidelijk waar zij wonen. Daardoor wordt handhaving en controle makkelijker en wordt groei van de reeds bestaande grote groep anonieme burgers voorkomen.
 • In landelijke media en bij de landelijke politiek het signaal afgegeven over schijnconstructies bij verloning van arbeidsmigranten. Zij zijn door verloning via schijnconstructies goedkoper dan Nederlanders en dat zorgt voor verdringing en oneerlijke concurrentie. Mede door dit signaal is door minister Asscher van Sociale Zaken de Wet Aanpak Schijnconstructies opgesteld en vastgesteld in de Tweede en Eerste Kamer.
 • Als voortrekker hebben we laten zien wat de gevolgen zijn van landelijk beleid op gemeentelijk niveau. We brengen ervaringen en kennis van de lokale praktijk in op rijksniveau om beleid daarmee handzamer en vooral effectiever te maken.
 • Het belang van de inschrijving wordt mede dankzij werkbezoeken aan Westland door beleidsmakers en onderzoeksinstituten, zoals de Teldersstichting, de SER en het Sociaal en Cultureel Planbureau onderkend. Onze aanbevelingen zijn in hun rapporten overgenomen.
 • Samen met de gemeenten Rotterdam, Den Haag en de ministeries van BZK en SZW een EU-arbeidsmigratietop georganiseerd op 9 september 2013 over openstelling van de grenzen voor Roemenen en Bulgaren in bijzijn van ministers uit die landen.
 • De in Westland ontwikkelde methode om arbeidsmigranten in te schrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie is uitgerold over andere gemeenten. Westland krijgt een onkostenvergoeding van SZW en BZK om workshops bij andere gemeenten te geven om de Westlandse methode van maatwerkinschrijving uit te leggen. Deze methode heeft Westland de Kijk Jou Nou Award van de Benchmark Publiekszaken opgeleverd en de Best Gejat Prijs van VNG en KING.
 • Op verzoek van de uitzendbranche bij het ministerie van BZK succesvol gelobbyd voor een extra RNI-loket. Gemeente Westland beheert dit 19e landelijke RNI-loket. Dit loket Registreert Niet Ingezetenen. In ons geval arbeidsmigranten tbv de tuinbouw.
 • Gebiedsmarketingstrategie “Where nature meets innovation” ontwikkelt met bijbehorende campagnes en uitvoeringsprogramma om hoger opgeleiden te interesseren voor een baan in Greenport Westland.
 • Introductie van het Rode Loper Team met strategie voor acquisitie van nieuwe bedrijven en accountplannen voor de top van ons bedrijfsleven.
 • Lancering van de internationale website www.westlandhortibusiness.com.
 • Verder was ik initiator van de komst van het tv-programma Tour du Jour naar Westland, de Nyenrode Tuinbouw Masterclass met bijbehorende tv-programma’s op RTLZ, het 1e Nationaal Voedingsdebat en de duurzame en innovatieve kas tijdens het WK-hockey in Den Haag waarbij de Gezonde Sportkantine centraal staat.
 • Initiator van het rotonde adoptieplan waardoor alle gemeentelijke rotondes zijn aangelegd door het bedrijfsleven.
 • Aanwijzen van 200 gemeentelijke monumenten waardoor het historische karakter behouden blijft.
 • Onder het motto 'Beleef Westland' is nieuw beleid vastgelegd op het gebied van Kust, Toerisme en Recreatie. Hierdoor mogelijkheden voor strandhuisjes, de jaarrondexploitatie van strandpaviljoens en mbt de vaarrecreatie is vastgelegd waar aanlegsteigers, boothellingen en kleine jachthavens kunnen komen.